Liên kết với LINE và Instagram

Nếu bạn mở cửa hàng trên LINE và Instagram thì bạn có thể liên kết với cả hai cửa hàng của bạn để hiển thị trên Page365, nhằm để cho bạn có thể bán hàng được tiên lợi và thoải mái hơn. Khi khách hàng nhắn tin hỏi đến trên LINE hoặc comment vào dưới hình hành sản phẩm trên Instagram thì bạn có thể trả lời khách hàng ngay được luôn , chỉ tại phần mềm Page365 thôi nhé.
Cách liên kết , thì bạn có thể vào  Cài đặt> liên kết với phần mềm.   Đăng nhập LINE và Instagram bằng email và điền mất khẩu giống như việc đăng nhập phần mềm này trên máy tính mà bạn thường hay làm thì cách đăng nhập này cũng có thể giúp bạn sử dụng được luôn.

Snap 2016-02-15 at 17.56.27
Kể từ đây trở đi nếu bạn muốn đăng chồng lên nhau để vào sử dụng Phần mềm LINE trên máy tính nữa. Thì Page365 sẽ tự động ngắt liên kết với LINE và nếu bạn muốn sử dụng tiếp thì nhấn đăng nhập trên trang này, như trên hình ảnh thì bạn vừa có thể sử dụng LINE cả trên điện thoại và  Page365 nữa nhé.

 

Đăng ký để bắt đầu sử dụng với LINE và Instagram

What are some of the things that hit you like that, paper writers https://pro-essay-writer.com/ when you felt that there was something you just had to know more about
(Visited 1,656 times, 3 visits today)
root


This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>