Cách thiết lập/Nạp tiền SMS

BN_SMSsetting

Cách thiết lâp SMS
Bạn có thể truy cập vào thiết lập để sử dụng SMS tại đây : Thiết lập> thông tin Page> SMS thông báo cho khách hàng
1. Hoá đơn thay đổi trạng thái : Mở việc sử dụng SMS tại đây
SMS thông báo cho khách hàng khi bạn nhận được việc thanh toán sản phẩm rồi
SMS thông báo mã đơn hàng cho bạn khi bạn gửi sản phẩm xong rồi
2. Hoá đơn gần hết hạn rồi: Mở sử dụng SMS thông báo cho khách hàng chuyển khoản/ thanh toán sản phẩm.
3. Gửi đi rồi:là số lượng tin nhắn mà bạn đã gửi đi
4. Số dư thẻ tín dụng: Là số lượng SMS mà bạn vẫn có thể sử dụng được
Snap 2016-02-10 at 10.35.34

Cách nạp tiền SMS
Nếu bạn muốn nạp thêm SMS thì có thể click tại nạp tiền và chọn số lượng tin nhắn và bạn muốn nạp
Snap 2016-02-10 at 10.45.01

SMS1vn

SMS  cập nhật tình trạng đơn đặt hàng
SMS thông báo khách hàng chuyển khoản 

Đăng ký sử dụng miễn phí 

Collaborative learning working collaboratively is a vital 21st century www.resume-chief.com/ skill most workers need to collaborate to some extent or another at points in their work lives
(Visited 605 times, 1 visits today)