Cài đặt trả lời tự động như thế nào

Bạn có thể thiết lập chức năng sử dụng bằng cách chọn thiết lập => Trả lời tự động, từ đó bạn cũng có thể truy cập thiết lập trả lời tự động với những câu hỏi mà khách hàng thường hỏi ví dụ như:

Screen Shot 2558-07-17 at 4.18.55 PM

Khi bạn click ON thì hãy thiết lập trả lời cho xong trước nhắm thiết lập kích hoạt việc trả lời tự động

(Visited 212 times, 1 visits today)
root


This entry has 0 replies

Comments open

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>